Τεχνικό Γραφείο

Παναγιώτης Ζώβας - Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Φωτοβολταϊκά

 Φωτοβολταϊκά σε στέγες (κατοικιών – μικρών επιχειρήσεων) PAGEREF _Toc300911613 \h 2

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα. PAGEREF _Toc300911614 \h 2

Οικονομικό όφελος. PAGEREF _Toc300911615 \h 3

Διαδικασίες. PAGEREF _Toc300911616 \h 3

Αγρότες έως 100kW... PAGEREF _Toc300911617 \h 4

Βήμα 1. PAGEREF _Toc300911618 \h 4

Βήμα 2. PAGEREF _Toc300911619 \h 4

Βήμα 3. PAGEREF _Toc300911620 \h 4

Βήμα 4. PAGEREF _Toc300911621 \h 5

Βήμα 5. PAGEREF _Toc300911622 \h 5

Βήμα 6. PAGEREF _Toc300911623 \h 6

Βήμα 7. PAGEREF _Toc300911624 \h 6

Βιομηχανική Στέγη έως 1MW... PAGEREF _Toc300911625 \h 7

Φυσικά/Νομικά Πρόσωπα. PAGEREF _Toc300911626 \h 8

Φυσικά/Νομικά Πρόσωπα πάνω από 1MW... PAGEREF _Toc300911627 \h 10

 

Φωτοβολταϊκά σε στέγες (κατοικιών – μικρών επιχειρήσεων)

Από την 1η Ιουλίου 2009 ισχύει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες.

Το πρόγραμμα "Φωτοβολταϊκά σε στέγες" είναι το πιο γενναιόδωρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα κίνητρα. Είναι μία μοναδική ευκαιρία για όσους σκέφτονται να επενδύσουν στις πράσινες τεχνολογίες. Σε μία εποχή που κυριαρχεί η αβεβαιότητα και κάθε επένδυση έχει μεγάλο ρίσκο, θα έχουν μια εξαιρετική οικονομική απόδοση, εγγυημένη για 25 χρόνια, αποκομίζοντας ταυτόχρονα και την ηθική ανταμοιβή που συνεπάγεται η αποφόρτιση του περιβάλλοντος από δεκάδες τόνους διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (ΦΒΣ) με εγκατεστημένη ισχύ έως 10kWp (κιλοβάτ) στις στέγες-στέγαστρα, προσόψεις, σκίαστρα, αποθήκες, χώρους στάθμευσης και στα δώματα κτιρίων. Η παραγόμενη ενέργεια πωλείται, σε εγγυημένη προνομιακή τιμή, στην ΔΕΗ, για διάστημα 25ετών με την υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης. Το πρόγραμμα ισχύει για όλη την Ελλάδα Η διάρκεια του προγράμματος είναι μέχρι τις 31/12/2019.

Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά σε Στέγες» δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να αξιοποιήσει την πράσινη ενέργεια τοποθετώντας φωτοβολταϊκά στη στέγη του για παραγωγή ηλεκτρισμού, με ευνοϊκά κίνητρα και απλές διαδικασίες. Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο είναι πολλαπλάσια της τιμής που αγοράζουμε από τη ΔΕΗ και σήμερα ανέρχεται στα 0,55 €/kwh. Τα έσοδα του επενδυτή πιστώνονται μετά από λογιστικό συμψηφισμό με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει για τις ανάγκες του ο κάτοχος του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Για τη σύνδεση του ΦΒ και την πώληση της ενέργειας ο παραγωγός απευθύνεται στις τοπικές υπηρεσίες της ΔΕΗ υπογράφοντας 2 αντίστοιχες συμβάσεις: Μία σύμβαση για την τοποθέτηση μετρητή παραγόμενου ρεύματος στο ακίνητο και μία σύμβαση για την πώληση του παραγόμενου ρεύματος, το οποίο διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Ο πολίτης παραγωγός/επενδυτής δεν έχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση κλπ) για την πώληση του ρεύματος και επίσης δε φορολογείται για το εισόδημα από την πώληση του ρεύματος. Οι ευεργετικές αυτές ρυθμίσεις ισχύουν για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα.

Στην παρού��α φάση δεν υπάρχει ανώτατο όριο για το σύνολο της ισχύος που θα εγκατασταθεί στην επικράτεια με τους ευνοϊκούς όρους του προγράμματος. Εκτιμάται όμως, ότι είναι πιθανό να υπάρξει μελλοντική ρύθμιση για την οριοθέτηση της εγκατεστημένης ισχύος σε στέγες συνυπολογίζοντας και τη συνολική ισχύ των φωτοβολταϊκών σταθμών μεγαλύτερου μεγέθους (φωτοβολταϊκά πάρκα).

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλες οι ιδιόκτητες κατοικίες που έχουν σύνδεση ΔΕΗ καθώς και μικρές επιχειρήσεις.

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι απλές και τέτοιες που μπορεί πρακτικά να συμμετέχει το σύνολο των κτιρίων που είναι κατοικίες, καθώς επίσης και πολλά κτίρια που στεγάζουν επιχειρήσεις. Οι προϋποθέσεις συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

Οικονομικό όφελος

Σύντομη απόσβεση της επένδυσης και υψηλή οικονομική απόδοση για 25 χρόνια

Η απόδοση της επένδυσης μέσω του προγράμματος φωτοβολταϊκά σε στέγες είναι εξαιρετική και εγγυημένη για 25 χρόνια. Λόγω της υψηλής ηλιοφάνειας αλλά και των επερχόμενων κλιματικών αλλαγών, η απόδοση της επένδυσης πιθανώς να είναι ακόμη υψηλότερη από αυτήν που προβλέπεται με τα σημερινά μοντέλα.

Με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται πως κατά μέσο όρο στην Ελλάδα η επένδυση σε φωτοβολταϊκό σύστημα, με τους όρους του προγράμματος "Φωτοβολταϊκά σε στέγες", αποσβένεται σε 6 με 7 χρόνια.

Το ακριβές οικονομικό όφελος που θα έχει ο επενδυτής από την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος εξαρτάται από την ισχύ της εγκατάστασης, το κόστος της επένδυσης, τον τρόπο χρηματοδότησης και την απόδοσή του συστήματος σε kWh (κιλοβατώρες).

Η απόδοση του συστήματος εξαρτάται από την τοποθεσία της εγκατάστασης, καθώς διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος έχουν διαφορετικό ηλιακό δυναμικό. Εξαρτάται επίσης από τον προσανατολισμό και την κλίση της στέγης, από το αν είναι επικλινής στέγη ή δώμα και από τους παράγοντες σκίασης στο συγκεκριμένο σημείο (π.χ. ψηλά δέντρα ή άλλα κτίρια).

Η επιχείρησηεκπονεί πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη για κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα που εγκαθιστά. Στη μελέτη αυτή υπολογίζονται όλοι οι παραπάνω παράγοντες και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στο τεύχος της μελέτης. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να γνωρίζει με ακρίβεια όλες τις παραμέτρους και τα οικονομικά μεγέθη της μελετώμενης επένδυσης, από τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και το κόστος υλοποίησης έως την απόδοση σε kWh για το συγκεκριμένο σημείο, τα ετήσια έσοδα, το χρόνο απόσβεσης και το οικονομικό όφελος.

Μια συνηθισμένη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη κοστίζει μεταξύ €3.200 και € 3.800 ανά εγκατεστημένο kWh. Το ακριβές κόστος εξαρτάται από την ισχύ του συστήματος, τον επιλεγμένο εξοπλισμό και τις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης. Με την ένταξη στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στις στέγες 10 kW παράγουμε ετησίως 14600 kWh / έτος οι οποίες πωλούνται στη ΔΕΗ Α.Ε. έναντι 0,55 Ε/kWh. Αναμενόμενα έσοδα ετησίως 8030,00 ευρώ. Από αυτό το ποσό αφαιρείτε η κατανάλωση για τις ανάγκες τις οικίας και το υπόλοιπο πιστώνεται στον λογαριασμό του διαχειριστή.

Διαδικασίες

Η επιχείρηση αναλαμβάνει τις απλές και σύντομες διαδικασίες και παραδίδει το φωτοβολταϊκό σύστημα "με το κλειδί στο χέρι".

Αναλαμβάνουμε  όλες τις απαραίτητες διαδικασίες με τους εμπλεκόμενους φορείς (ΔΕΗ, Πολεοδομία, κλπ.) για τη σύνδεση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος. Η βασική διαδικασία περιγράφεται στα βήματα που ακολουθούν:

 

Αγρότες έως 100kW

Οι αγρότες που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 100 kW θα πρέπει να προβούν σε επτά βήματα. Τα βήματα προβλέπονται αναλυτικά σε εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο έχει εκδώσει και σχετικό οδηγό προκειμένου να διευκολύνει τους ενδιαφερομένους. Οι κινήσεις στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν οι αγρότες με βάση την εγκύκλιο του υπουργείου είναι οι ακόλουθες.

Βήμα 1

Υποβολή αιτήματος στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για έκδοση προσωρινής (αφορά αποκλειστικά το έτος 2010) βεβαίωσης ότι ο αιτών είναι επαγγελματίας αγρότης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 249448 "Διαδικασίες ορισμού των επαγγελματιών αγροτών για την υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)" (ΦΕΚ Β'Α 1049) απόφαση της υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Βήμα 2

Υποβολή φακέλου αιτήματος στον Διαχειριστή Δικτύου (αρμόδια τοπική υπηρεσία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού - ΔΕΗ) για έκδοση προσφοράς σύνδεσης, με βάση το σχετικό έντυπο αίτησης της ΔΕΗ και τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτημα για έκδοση προσφοράς σύνδεσης
 2. Την ως άνω προσωρινή βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι ο αιτών είναι επαγγελματίας αγρότης
 3. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, που συντάσσεται και υπογράφεται από μελετητή για λογαριασμό του επαγγελματία αγρότη
 4. Απόσπασμα Πινακίδας ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, όπου φαίνονται η θέση εγκατάστασης του σχετικού εξοπλισμού με γεωγραφικές συντεταγμένες στο ελληνικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87, στο οποίο θα αποτυπώνονται και οι σταθμοί της ίδιας τεχνολογίας, για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή προσφορά σύνδεσης σε ακτίνα 150 μ. από τις γωνίες του πολυγώνου του αιτούμενου σταθμού
 5. Απόδειξη της κυριότητας επί της έκτασης (γίνεται δεκτό και συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης κυριότητας στον αιτούντα) και, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, συναίνεση των συνιδιοκτητών για τη χρήση του εδάφους προκειμένου για την εγκατάσταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
 6. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα και του μελετητή για την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης ΕΠΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3851/2010

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές, πέραν των προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού, επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του ν. 3468/2006 κυρώσεις, καθώς και άλλες τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις στις σχετικές κείμενες διατάξεις. Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση μη απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης ΕΠΟ, αρκεί στο στάδιο αυτό να υποβληθεί ακριβές αντίγραφο του διαβιβαστικού υποβολής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6β του άρθρου 15 του ν. 3851/2010, τα νέα αιτήματα που υποβάλλονται από επαγγελματίες αγρότες στην ιδιοκτησία τους, εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα νέα αιτήματα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010 —δηλαδή αυτά για τα οποία δεν είχε υποβληθεί πριν την ισχύ του ν. 3851/2010 αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για χορήγηση άδειας παραγωγής ή απόφασης εξαίρεσης— και μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου 3851/2010 και μέχρι την έκδοση της απόφασης του υπουργού ΠΕΚΑ που προβλέπεται στην περίπτωση β'Α της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3851/2010. Μετά την έκδοση της τελευταίας αυτής απόφασης του ΥΠΕΚΑ εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα σε αυτή.

Βήμα 3

Υποβολή αιτήματος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙΠΕΧΩ) για τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής ή όχι από ΕΠΟ με απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα και του μελετητή (όμοια με βήμα 2)
 2. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (όμοια με βήμα 2)
 3. Απόσπασμα Πινακίδας ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (ίδιο με βήμα 2)

Βήμα 4

Υποβολή στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και σε εφαρμογή του ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ Α'Α 87) (ισχύς από 01/01/2011) σε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειακών του Υπηρεσιών, όπως αυτές θα οριστούν σχετικά:

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση κτήσης βεβαίωσης χαρακτηρισμού της γης από τον ενδιαφερόμενο, αρκεί η υποβολή της στην αρμόδια Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές, πέραν των προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού, επιβάλλονται και τυχόν άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις σε σχετικές κείμενες διατάξεις.

Βήμα 5

Αίτημα στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας με απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτημα για έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
 2. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (ίδια με βήμα 2)
 3. Απόσπασμα Πινακίδας ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (ίδιο με βήμα 2).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα και του μελετητή, στην οποία θα δηλώνεται ότι, ο αιτούμενος σταθμός δεν χωροθετείται σε δάσος ή σε δασική έκταση, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές, πέραν των προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού, επιβάλλονται και τυχόν άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις σε σχετικές κείμενες διατάξεις.

 1. Αποδεικτικό κατάθεσης της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης καθώς και του ως άνω αποσπάσματος πινακίδας ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 με το προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, στο οικείο δασαρχείο ή σε κατά περίπτωση άλλη αρμόδια υπηρεσία, καθώς και στην αυτοτελή υπηρεσία ΥΠΕΚΑ
 2. Έγκριση της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), στην περίπτωση που ζητηθεί από την Πολεοδομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 3. Βεβαίωση χαρακτηρισμού της έκτασης ή μη ως ΓΥΠ (από βήμα 4)
 4. Άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (από βήμα 4)

Βήμα 6

Αίτημα για Σύμβαση Σύνδεσης στον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΗ), η οποία απαιτεί την καταβολή εγγυητικής επιστολής, όπως θα οριστεί με απόφαση ΥΠΕΚΑ, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται από τη ΔΕΗ.

Βήμα 7

Αίτημα για σύμβαση αγοραπωλησίας στον ΔΕΣΜΗΕ ή τον Διαχειριστή μη Διασυνδεδεμένων Νήσων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται από τον ΔΕΣΜΗΕ ή τον Διαχειριστή μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.

 

Βιομηχανική Στέγη έως 1MW

Η νέα νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) παρέχει τη δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες επιχειρήσεων. Για συστήματα ισχύος έως 1 μεγαβάτ (MWp) σε στέγες δεν απαιτείται πλέον άδεια παραγωγής και περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει μία επιχείρηση είναι να πάρει μία προσφορά όρων σύνδεσης από το Διαχειριστή του Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ), μία έγκριση μικρών εργασιών από την αρμόδια Πολεοδομία και να υπογράψει μία 20ετή σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΔΕΣΜΗΕ. Με βάση τη νομοθεσία, κάθε κιλοβατώρα που θα παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα, πωλείται στο δίκτυο με τιμή που είναι εγγυημένη από το νόμο για μια εικοσαετία. Έτσι, η επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα θα έχουν ένα σημαντικό εγγυημένο ετήσιο έσοδο.

Ο ρόλος μας στο νέο αυτό πρόγραμμα είναι να αξιολογούμε το δυναμικό της κάθε βιομηχανικής στέγης και τη δυνατότητά της να φιλοξενήσει φωτοβολταϊκά, να εκπονεί το επιχειρηματικό σχέδιο, να επιλέγει τον καταλληλότερο εξοπλισμό, να φροντίζει για την απρόσκοπτη σύνδεση του συστήματος με το δίκτυο, καθώς και να πιστοποιεί την ποιοτική εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Το προϊόν "Φωτοβολταϊκά σε Βιομηχανικές Στέγες" προσφέρει στις επιχειρήσεις


 

Φυσικά/Νομικά Πρόσωπα

Οι προνομιακές τιμές αγοράς της ενέργειας από τη ΔΕΗ καθώς και οι φυσικές ιδιότητες (ηλιοφάνεια) της Ελλάδας καθιστούν την επένδυση αυτή πολύ ελκυστική, την ίδια στιγμή όμως αρνητικοί παράγοντες όπως η γραφειοκρατία και οι αρκετές ασάφειες του θεσμικού πλαισίου απειλούν την ανάπτυξη της αγοράς. Για το λόγο αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη πριν αποφασίσει κάποιος να επενδύσει στη δημιουργία Φωτοβολταϊκών Πάρκων να γνωρίζει με σειρά προτεραιότητας τα παρακάτω σημεία:

Καταλληλότητα Οικοπέδου

Εξαρτάται από την τοποθεσία, την έκταση και τη χρήση του οικοπέδου. Απαραίτητη είναι η συμβουλή ενός περιβαλλοντολόγου.

Βιωσιμότητα Επένδυσης

Σημαντικός παράγοντας για να προχωρήσει κανείς στην υλοποίηση ενός επενδυτικού πλάνου στα Φωτοβολταϊκά Πάρκα είναι μια σωστή προμελ��τη βιωσιμότητας του πλάνου. Για το λόγο αυτό μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή σωστών συνεργατών αλλά και ικανών συμβούλων.

Σύσταση κατάλληλης εταιρείας

Η εταιρεία αν δεν υφίσταται πρέπει να συσταθεί αν θέλει κάποιος να υπαχθεί στον Αναπτυξιακό με σκοπό την Παραγωγή και Πώληση Ενέργειας. Αν υφίσταται πρέπει να συμπεριλάβει στο Καταστατικό της ως σκοπό και αντικείμενο και την Παραγωγή και Πώληση Ενέργειας. Όλα τα παραπάνω πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση με Λογιστή και Δικηγόρο.

Αδειοδοτήσεις και Εξαιρέσεις από τη ΡΑΕ

Η ΡΑΕ ορίζει ότι για έργο μεγέθους μικρότερο των 150 kW δεν απαιτείται Άδεια Παραγωγής αλλά αίτηση για Απαλλαγή, δηλαδή για Εξαίρεση από αυτή. Για έργο μεγέθους μεγαλύτερο των 150 kW απαιτείται αίτηση για Άδεια Παραγωγής. Η διαδικασία και ο χρόνος ανάλογα με την περίπτωση (Αίτηση Εξαίρεσης ή Αίτηση Αδείας) διαφέρουν σημαντικά. Για έργο μικρότερο των 20 kW δεν απαιτείται άδεια παραγωγής, ούτε εξαίρεση από αυτή. Απαραίτητη είναι η επιλογή κατάλληλου συμβούλου για αυτά τα θέματα.

Γνωμοδοτήσεις από άλλες Υπηρεσίες και Περιφέρεια

Απαραίτητες είναι οι γνωμοδοτήσεις άλλων υπηρεσιών, όπως π.χ. αρχαιολογική υπηρεσία, δασαρχείο κ.α.. Επίσης για έργα μεγαλύτερα των 20 kW απαιτείται η έγκριση από την Περιφέρεια. Για τις ανάγκες της Περιφέρειας και για έργα μέχρι 150 kW απαιτείται Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενώ για μεγαλύτερα Μελέτη.

Όροι Σύνδεσης με ΔΕΗ

Μεγάλη σημασία πρέπει επίσης να δοθεί στην εξασφάλιση ότι αφού το Φωτοβολταϊκό Πάρκο υλοποιηθεί θα μπορέσει να συνδεθεί με το Δίκτυο της ΔΕΗ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει εγκατάσταση της ΔΕΗ σε κοντινή απόσταση από αυτό. Αφού πληρείται αυτή η προϋπόθεση πρέπει να εξασφαλιστεί από τον Προμηθευτή και Εγκαταστάτη ότι το έργο θα λειτουργήσει.

Επιλογή Συμβούλου για Σύνταξη Μελέτης και Υποβολής στον Αναπτυξιακό ή άλλα Επενδυτικά Προγράμματα

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή κατάλληλου συνεργάτη ο οποίος να μπορεί να συμβουλεύσει, να συντάξει, να υποβάλλει, να παρακολουθήσει και να διαχειριστεί την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου.

Πολεοδομική Άδεια ή Άδεια Κλίμακας Μικρών Εργασιών

Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση εγκατάστασης σε στέγη ή οίκημα απαραίτητη είναι η άδεια από την πολεοδομία. Επίσης υπολογίζεται και η δημιουργία χωροταξικού σχεδίου το οποίο έχει συνταχθεί μεν αλλά είναι στο στάδιο συζήτησης. Το σχέδιο αυτό ενδέχεται να αφορά και τα οικόπεδα.

Γνώση των απαραίτητων χρηματοδοτικών μοντέλων για την υλοποίηση του έργου

Το 25% της επένδυσης θα καλυφθεί με Ίδια Κεφάλαια, ένα % με δανεισμό και το υπόλοιπο ποσοστό με χρηματοδότηση από τον Αναπτυξιακό ή άλλα Επενδυτικά Προγράμματα. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην επιλογή συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης για την Υποβολή Πρότασης στον Αναπτυξιακό καθώς επίσης και η εξασφάλιση μέσω Χρηματοοικονομικού Συμβούλου Βραχυπρόθεσμου και Μακροπρόθεσμου Τραπεζικού Δανεισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η ύπαρξη της Ίδιας Συμμετοχής.

Επιλογή Εξοπλισμού, Προμηθευτή και Εγκαταστάτη

Η επιλογή εξοπλισμού, προμηθευτή και εγκαταστάτη πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή καθώς λίγες εταιρείες σήμερα στην Ελλάδα κατέχουν την τεχνογνωσία για να υλοποιήσουν ένα τέτοιο έργο.

Ασφάλιση Επένδυσης

Είναι καλό να υπάρξει ασφάλιση του έργου για περιπτώσεις ζημιών και απώλειας εισοδήματος. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή κατάλληλου ασφαλιστικού συμβούλου

 

Φυσικά/Νομικά Πρόσωπα πάνω από 1MW

Για μεγαλύτερα του 1MW συστήματα απαιτείται η άδεια παραγωγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Όσον αφορά την αδειοδοτική διαδικασία, περιλαμβάνει την άδεια παραγωγής, την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την έγκριση επέμβασης, την προσφορά σύνδεσης με το σύστημα, την άδεια εγκατάστασης της σύμβασης, σύνδεσης και πώλησης της ενέργειας και την άδεια λειτουργίας.