Τεχνικό Γραφείο

Παναγιώτης Ζώβας - Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

 stones

Υπηρεσίες

Λεπτομερής σχεδιασμός και άρτια σύνταξη μελέτης, σημαίνει μηδενικά κατασκευαστικά προβλήματα, οικονομία χρόνου, μικρότερο προϋπολογισμό, άνεση και λειτουργικότητα των χώρων για τους χρήστες των κτιρίων.

Αναλαμβάνεται η διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων  διαδικασιών με τους εμπλεκόμενους φορείς για τις παρακάτω ολοκληρωμένες υπηρεσίες:

·         Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Πλήρης παραγωγή απαιτούμενων σχεδίων και τευχών για τις μελέτες εγκαταστάσεων: Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Θέρμανσης, Κλιματισμού, Πυρασφάλειας, Πυρόσβεσης, Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων, Ανελκυστήρων, Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Ηχομόνωσης, Κατανομής δαπανών, κολυμβητικών δεξαμενών,  και καθώς και διεκπεραίωση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

·         Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ407/9-4-2010 από την 1 Οκτωβρίου 2010 για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε νέα ή υφιστάμενα κτίρια τα οποία ανακαινίζονται ριζικά, άνω των 50 τ.μ., είναι υποχρεωτική η υποβολή της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ΄ του ΚΕΝΑΚ. Επίσης τα κτίρια θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ώστε να εντάσσονται τουλάχιστον στην Β’ ενεργειακή κατηγορία. Για τα κτίρια ή τμήματα αυτών κάτω των 50 τ.μ. δεν απαιτείται Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, αλλά υπάρχει η υποχρέωση της συμμόρφωσης της θερμομονωτικής επάρκειας με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ.Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής γίνεται Ενεργειακή Επιθεώρηση του έργου από Ενεργειακό Επιθεωρητή Μηχανικό, που πρέπει να είναι διαφορετικός από το μελετητή, και εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων έχει σαν στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξασφάλιση ενεργειακού οφέλους, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική. Οι βελτιώσεις αφορούν το κτιριακό κέλυφος και τις μεθόδους κατασκευής, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, την ενεργειακή διαχείριση και τις τεχνολογίες ΑΠΕ για την κάλυψη θερμικών και ηλεκτρικών αναγκών.

·         Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Εκδίδονται Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων σε συνεργασία με πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή, μετά από αυτοψία του χώρου.  Το  Πιστοποιητικό  Ενεργειακής  Απόδοσης είναι  απαραίτητο από  9   Ιανουαρίου  2011.

Για κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου μεγαλύτερο από 50 m2 που πρόκειται  να μεταβιβασθεί και από 1   Ιουλίου 2011 είναι απαραίτητο και για κάθε κτίριο   ή τμήμα αυτού  μεγαλύτερο από 50,00 τ.μ. που  πρόκειται να μισθωθεί. Το Π.Ε.Α.  έχει διάρκεια ισχύος 10 ετών. Το γραφείο έχει τη δυνατότητα να εκδίδει  Πιστοποιητικά  Ενεργειακής  Απόδοσης   ακόμη και αυθημερόν, εφόσον έχουν γίνει οι απαραίτητες μετρήσεις-έλεγχοι-αποτυπώσεις και έχουμε στα χέρια μας τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την έκδοσή του.

Επίσης, υπάρχει η κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να προτείνουμε λύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση των συνθηκών άνεσης της κατασκευής και στην αύξηση της εμπορικής αξίας του κτηρίου.

·         Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες και δώματα

Με εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα, συντάσσεται η μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 5 kW στη στέγη ή το δώμα σας, εκτιμάται η παράγουσα ενέργεια (έσοδα) από λογισμικό προσομοίωσης και αναλαμβάνεται η σύνταξη και διεκπεραίωση του φακέλου στη ΔΕΗ, ακόμη και η ενδεχόμενη δανειοδότηση από τις τράπεζες με ευνοϊκούς όρους (πράσινα δάνεια).

·         Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας Επαγγελματικών Εργαστηρίων-Βιοτεχνιών.       Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Εκπονούνται οι απαιτούμενες μελέτες και διεκπεραιώνεται ο φάκελος στις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολεοδομία, Δήμος, Πυροσβεστική, ΕΥΔΑΠ, ΕΠΑ, Υγειονομικό κ.λπ.), προκειμένου να εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης ή(και) λειτουργίας της επιχείρησης σας.

·         Ανανεώσεις Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας - Επανέλεγχος

Αναλαμβάνεται ο επανέλεγχος και η διαδικασία έκδοσης ανανέωσης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας για Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Εργαστήρια, Συνεργεία αυτοκινήτων - μοτοσυκλετών.

·         Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Αναλαμβάνονται η εκπόνηση η διεκπεραίωση των απαιτούμενων μελετών στις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Περιβάλλοντος Νομαρχίας, Περιφέρεια, Δασαρχείο, Δ/νση Υγειονομικών ελέγχων, Δημόσια επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης κ.α.) προκειμένου να εφοδιασθεί η μονάδα σας με την απαραίτητη έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

·         Οικονομοτεχνικές Μελέτες Σκοπιμότητας - Ανάλυση Επικινδυνότητας

Ερευνάται εάν μια επιχειρηματική ιδέα θα είναι βιώσιμη, συνυπολογίζοντας και αναλύοντας τις μεταβλητές που την καθορίζουν, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά σενάρια και καθορίζοντας τελικά το επιχειρηματικό σχέδιο και τα στάδια υλοποίησής του.

·         Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας & Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Με το Π.Δ. 17/96 επεκτάθηκε η υποχρέωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) και στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.Το γραφείο είναι σε θέση να παρέχει στην επιχείρησή σας υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα ασφάλειας, υγιεινής και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Γίνεται συμπλήρωση του ειδικού βιβλίου κάθε φορά που είναι προγραμματισμένο να γίνεται επίσκεψη στους χώρους εργασίας και ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα αυτών των υποδείξεων.

Γίνεται συμβουλευτική όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της εργασίας, την προμήθεια εξοπλισμού, την επιλογή και τον έλεγχο μέσων ατομικής προστασίας, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας και γενικά για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.

Γίνεται έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των παραγωγικών διαδικασιών

Επιβλέπονται οι συνθήκες εργασίας και η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων, με τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας, γίνονται συστάσεις και συντάσσεται αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις.

Εποπτεύεται η διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.

Ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για τον επαγγελματικό κίνδυνο.

Διερευνώνται τα αίτια των ατυχημάτων.